Актюерска оценка по МСС – 19 “Доходи на наети лица”
Оценката представлява изготвяне на актюерски доклад с цел определяне степента на финансиране на поетите задължения към персонала, като доклада включва:

1. Описание на поетите задължения към персонала;

2. Анализ на данните;

3. Избор на икономически и демографски допускания;

4. Оценка на настоящата стойност на поетите задължения към наетите лица;

5. Оценка на активите резервирани за покриване на поетите задължения към наетите лица;

6. Определяне на дефицит/ излишък и стандартно ниво на вноската;

7. Препоръки.

Обема на работа до голяма степен зависи от поетите задължения в „Колективния трудов договор” и информацията с която разполагате за служителите, както и формата за нейното предоставяне.

За повече информация изпратете запитване от тук за изготвяне на оферта за актюерска оценка.

Примерен калкулатор по МСС 19 Доходи на наети лица тук.